OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU POMOĆ ZA RODITELJE BUDUĆIH PRVAKA KORISNIKE DEČJEG DODATKA

Koris­ni­ci pra­va na de~ji dodatak ~ija deca polaze u prvi razred osnovne {kole tre­ba da se jave u Sve~anu salu Gradske uprave Pirot, gde je privre­meno izme{ten Uslu‘ni cen­tar, na {altere Sklu‘be de~je za{tite, radi ost­vari­van­ja pra­va na jed­nokrat­nu nov~anu pomo}, obave{tavaju iz Gradske uprave Pirot. 

Ovo pra­vo ost­varu­je se od 1. avgus­ta do 30. septembra. 

Uz pop­un­jen obraza zahte­va prila‘e se o~itana li~na kar­ta pod­no­sio­ca zahte­va, fotokopi­ja kar­tice teku}eg ra~una i potvr­da iz {kole o upisanom prvom razre­du, ka‘e se u saop{tenju.