BERBA VOĆA I POVRĆA ZAHTEVA VEĆU PRIMENU HIGIJENSKIH MERA

Ber­ba vo}a i povr}a ne mo‘e da ~eka. Pri obavl­jan­ju ovih poslo­va u doba epi­demi­je virusa korona neophod­ni su poja~ani higi­jen­s­ki uslovi, ka‘u stru~njaci.