U PIROTU POČELA AKCIJA ”RECIKLIRAJ ZA PIROT”

Recik­li­raj za Pirot — nova je akci­ja Region­alne deponi­je, Komu­nal­ca, Gradske uprave i Rom­skog udru‘enja „Amala„ ~iji je cilj unapre|enje pri­marne selek­ci­je otpa­da.