RADNIČKI REMIZIRAO U JAGODINI

U Jago­di­ni su tren­ing utak­micu odi­grala dva prvoliga{a, Jago­d­i­na i Radni~ki. Sus­ret je zavr{en nere{eno 1:1. Gol za doma}ina posti­gao je Pavlovi} u prvom polu­vre­menu i tim rezul­tatom se oti{lo na polu­vreme. Gol za bele posti­gao je Mirkovi} i postavio kona~an rezul­tat 1:1.

Nared­nu tren­ing utak­micu Radni~ki igra u sub­o­tu u Piro­tu sa Dubo~icom iz Leskov­ca. Sus­ret po~inje u 17:30 i igra}e se bez pris­ust­va pub­like.