PORAZ FUDBALERKI OD MAŠINCA

U prvoj tren­ing utak­mi­ci fud­blerke Jedin­st­va su pora‘ene u Ni{u od Ma{inca sa 5:0.

Iako su ubedlji­vo pora‘ene, nisu se obrukale, odlu~ilo je iskust­vo na strani vi{estrukog prva­ka dr‘ave.

Nared­nu tren­ing utak­micu, na{e fud­balerke igra­ju u sub­o­tu sa de~acima Radni~kog, a gen­er­al­na pro­ba je narednog viken­da pro­tiv Rekovca. 

Prven­st­vo Prve lige star­tu­je 15. avgus­ta, a @FK Jedin­st­vo u prvom kolu gos­tu­je u Sub­oti­ci gde igra sa dru­gom ekipom aktuelnog prva­ka Srbi­je, ekipom Spartaka.