OBUSTAVLJEN RAD KUPALIŠNOG KOMPLEKSA U BABUŠNICI

[tab za vanredne situaci­je op{tine Babu{nica na dana{njoj sed­ni­ci doneo je zaklju~ak da se obus­tavi rad kupali{nog kom­plek­sa u Babu{nici.

Ovak­va odlu­ka je done­ta zbog aktuelne epidemiolo{ke situaci­je u op{tini, kao i nepo­voljne epidemiolo{ke situaci­je u sused­nim op{tinama a sve u cilju spre~avanja {iren­ja korona virusa.