JOŠ DVE OSOBE IZ PIROTA ZARAŽENE VIRUSOM KORONA

U okrugu je virus korona potvr|en kod jo{ 2 osobe iz Piro­ta, od testi­ranih 25 uzoraka. 

^eka­ju se rezul­tati za 32 uzorka. 

Danas je uzorko­vano jo{ 32 koji su poslati na analizu. 

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot je 7 obolelih pod sum­n­jom na kovid infekciju. 

Na le~enju u Klini~kom cen­tru Ni{ je 6 oso­ba iz okru­ga: 3 iz Bele Palanke, 1 iz Babu{nice i 2 iz Pirota. 

Svi ostali oboleli kod kojih je potvr|en virus su u ku}noj izo­laciji, kao i ~lanovi nji­hovih porodica. 

Dve tre}ine obolelih u okrugu u posled­n­ja dva mese­ca je izle~eno.

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nepo­volj­na, ali sta­bil­na i pod kontrolom. 

Sman­ju­je se bro­je pre­gle­da u kovid ambu­lanata­ma u Piro­tu i Beloj Palan­ci, oko 30 % su prvi pre­gle­di, 70 % su kontrolni. 

Iz Zavo­da apelu­ju da je neophod­no i dal­je po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je od strane svakog pojedinca. 

Od po~etka epi­demi­je virus korona je u okrugu potvr|en kod 329 oso­ba. Do sada su od posled­i­ca virusa u okrugu pre­minule 22 osobe. U okrugu je od po~etka epi­demi­je uzorko­vano 2.987 briseva. 

U Srbi­ji jo{ 321 oso­ba poz­itv­ina na Kovid19

U posled­n­ja 24 sata virus korona je u Srbi­ji potvr|”en kod jo{ 321 od 8.804 testi­rane osobe. 

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 7 osoba. 

U Srbi­ji su trenut­no hos­pi­tal­i­zo­vane 4.503 osobe. 

Na res­pi­ra­tori­ma je 150 pacijenata. 

Od po~etka epi­demi­je je od posled­i­ca virusa u Srbi­ji pre­minu­lo 565 oso­ba. Do sada je Kovid19 potvr|en kod 25.213 od 659.548 testi­ranih gra|ana.

”Vatreno oko” otvoreno u Ni{u

Nacional­na kovid lab­o­ra­tori­ja ”Vatreno oko” otvore­na je danas u Ni{u.

Lab­o­ra­tori­ja }e sa radom po~eti sutra. 

Dnevno }e mo}i da se obra­di oko hil­jadu uzoraka. 

Predsed­ni­ca Vlade Srbi­je Ana Brn­abi} rekla je da }e vatreno oko omogu}iti jo{ ve}i obuh­vat testi­ran­ja, {to }e pomo}i da iz ovog pika epi­demi­je, ka‘e, iza|emo mno­go otporni­ji i ja~i i da se bol­je pripremi­mo za situaci­ju na jesen. 

Otvaran­ju su pris­ustvo­vali i ambasador­ka Kine u Srbi­ji ^en Bo i min­istar zdravl­ja Zlat­i­bor Lon~ar.