JOŠ DVE OSOBE IZ PIROTA ZARAŽENE VIRUSOM KORONA

U okrugu je virus korona potvr|en kod jo{ 2 osobe iz Piro­ta, od testi­ranih 25 uzo­ra­ka.

^eka­ju se rezul­tati za 32 uzor­ka.

Danas je uzorko­vano jo{ 32 koji su poslati na anal­izu.

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot je 7 obolelih pod sum­n­jom na kovid infek­ci­ju.

Na le~enju u Klini~kom cen­tru Ni{ je 6 oso­ba iz okru­ga: 3 iz Bele Palanke, 1 iz Babu{nice i 2 iz Piro­ta.

Svi ostali oboleli kod kojih je potvr|en virus su u ku}noj izo­laciji, kao i ~lanovi nji­hovih porod­i­ca.

Dve tre}ine obolelih u okrugu u posled­n­ja dva mese­ca je izle~eno.

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nepo­volj­na, ali sta­bil­na i pod kon­trolom.

Sman­ju­je se bro­je pre­gle­da u kovid ambu­lanata­ma u Piro­tu i Beloj Palan­ci, oko 30 % su prvi pre­gle­di, 70 % su kon­trol­ni.

Iz Zavo­da apelu­ju da je neophod­no i dal­je po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je od strane svakog pojed­in­ca.

Od po~etka epi­demi­je virus korona je u okrugu potvr|en kod 329 oso­ba. Do sada su od posled­i­ca virusa u okrugu pre­minule 22 osobe. U okrugu je od po~etka epi­demi­je uzorko­vano 2.987 bri­se­va.

U Srbi­ji jo{ 321 oso­ba poz­itv­ina na Kovid19

U posled­n­ja 24 sata virus korona je u Srbi­ji potvr|”en kod jo{ 321 od 8.804 testi­rane osobe.

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 7 oso­ba.

U Srbi­ji su trenut­no hos­pi­tal­i­zo­vane 4.503 osobe.

Na res­pi­ra­tori­ma je 150 paci­je­na­ta.

Od po~etka epi­demi­je je od posled­i­ca virusa u Srbi­ji pre­minu­lo 565 oso­ba. Do sada je Kovid19 potvr|en kod 25.213 od 659.548 testi­ranih gra|ana.

”Vatreno oko” otvoreno u Ni{u

Nacional­na kovid lab­o­ra­tori­ja ”Vatreno oko” otvore­na je danas u Ni{u.

Lab­o­ra­tori­ja }e sa radom po~eti sutra.

Dnevno }e mo}i da se obra­di oko hil­jadu uzo­ra­ka.

Predsed­ni­ca Vlade Srbi­je Ana Brn­abi} rekla je da }e vatreno oko omogu}iti jo{ ve}i obuh­vat testi­ran­ja, {to }e pomo}i da iz ovog pika epi­demi­je, ka‘e, iza|emo mno­go otporni­ji i ja~i i da se bol­je pripremi­mo za situaci­ju na jesen.

Otvaran­ju su pris­ustvo­vali i ambasador­ka Kine u Srbi­ji ^en Bo i min­istar zdravl­ja Zlat­i­bor Lon~ar.