GRAĐEVINSKA SEZONA U PIROTU PODELJENA U DVA DELA

Zbog aktuelne epidemiolo{ke situaci­je, JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta bilo je prinu|eno da gra|evinsku sezonu podeli u dva dela.