GOLF KLUB PIROT ZA SADA IMA OKO 20 ČLANOVA

Kra­jem pro{le godine u Piro­tu je formi­ran Golf klub. Za sada ima 20-ak polazni­ka, a ide se ka tome da se u Piro­tu stvore adek­vat­ni uslovi za pro­fe­sion­al­ni­je bavl­jen­je ovim sportom.