DZ PIROT: KOVID POZITIVNE TRUDNICE SA TEŽOM KLINIČKOM SLIKOM SE ŠALJU U GAK NIŠ

Za paci­jente sum­n­jive na kovid pos­to­ji poseb­na ambu­lan­ta, a kovid poz­i­tivne trud­nice sa te‘om klini~kom slikom se {alju u Ginekolo{ko aku{ersku kliniku u Ni{u.