ZZJZ: OD 31 TESTIRANOG UZORKA 8 POZITIVNIH NA COVID 19 U OKRUGU

Danas su stigli rezul­tati testi­ran­ja 31-og uzor­ka sa podru~ja Okru­ga od kojih je 8 poz­i­tivnih na korona virus i to 2 iz Piro­ta i 6 iz Bele Palanke, posled­nji su podaci ZZJZ Pirot. Danas su uzorko­vana jo{ 32 brisa,a ~eka­ju se rezul­tati 25 uzo­ra­ka. Od ukupnog bro­ja testi­ranih u okrugu do sada je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno 327 poz­i­tivnih na COVID 19 ‚od po~etka epidemije. 

U jun­sko ‑jul­skom epi­demi­jskom tala­su reg­istrovan je 171 lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en slu~aj od kojih je dve tre}ine izle~eno. Sva lica potvr|ena na korona virus u zav­is­nos­ti od klini~ke slike su u ku}noj izo­laciji ili na le~enju u bol­ni­ci. ^lanovi nji­hovih porod­i­ca su tako|e u izolaciji. 

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice nalazi se 6 obolelih pod sum­n­jom na kovid infek­ci­ju. Na le~enju u KC Ni{ nalazi se 6 lica iz Pirot­skog okru­ga: 3 iz Bele Palanke i po jed­na oso­ba iz Babu{nice i Piro­ta. Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nepovoljna,ali sta­bil­na i pod kon­trolom. Od ponedelj­ka broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ta­ma u Piro­tu i Beloj Palan­ci ‚u odno­su na prethod­nu nedelju, sman­jio se broj pre­gle­da. Od ukupnog bro­ja 30% je prvih pre­gle­da ‚a 70% kontrolnih. 

U Srbi­ji jo{ 372 osobe poz­i­tivne na viru­som korona

U posled­n­ja 24 sata od testi­rana 3.653 gra|ana od kojih je 372-oje je poz­i­tivno na virus COVID 19. Od posled­nje izve{taja pre­minu­lo je 7 paci­je­na­ta. Ukup­no od po~etka pan­demi­je 558. Na res­pi­ra­toru su 143 paci­jen­ta. U na{oj zemlji su ukup­no testi­rana 650.744 gra|ana.