VOLONTERI UG „TERNIPE„ POMAŽU ROMIMA U DOBA PANDEMIJE

Zbog pan­demi­je virusa korona mnoge aktivnos­ti se obavl­ja­ju elek­tron­skim putem. Za mnoge, prven­stveno star­i­je, je to bio iza­zov i morali su da se pri­lagode novonastaloj situaci­ji uz pomo} mod­ernih tehnologi­ja. Romi­ma podr{ku i u doba pan­demi­je pru‘aju i volon­teri Udru‘enja „Ternipe„. Rome koji­ma je potreb­na pomo} od volon­tera deli samo jedan tele­fon­s­ki poziv.