”STADO” BILJANE MILENOVIĆ U PIROTSKOJ GALERIJI

Izlo‘ba rado­va Bil­jane Milen­ovi} otvore­na je sino} u Galer­i­ji „^edomir Krsti}„. Ovo je nje­na prva izlo‘ba u Piro­tu. Postavku ~ine dela cik­lusa ”Sta­do” ra|ena u razli~itim tehnikama.