SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA DOBILA NOVI ULTRAZVUČNI APARAT

Kabi­net min­istarke bez port­fel­ja zadu‘ene za demografi­ju i pop­u­la­cionu poli­tiku Slav­ice \uki} — Dejanovi} donirao je ultra­zvuk visoke rezolu­ci­je za potrebe Slu‘be za zdrvstvenu za{titu ‘ena Doma zdravl­ja Pirot.