ZZJZ: ČEKAJU SE REZULTATI ZA 56 BRISEVA

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nepo­volj­na, ali sta­bil­na i pod kon­trolom, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Danas je u Pirot­skom okrugu uzorko­vano jo{ 25 bri­se­va koji su poslati na anal­izu. ^eka­ju se rezul­tati za jo{ 31 uzo­rak, ka‘e se u saop{tenju.

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot je 6 obolelih pod sum­n­jom na kovid infekciju. 

Na le~enje u KC Ni{ danas je upu}ena jo{ jed­na oso­ba koja je u te{kom stan­ju, navo­di se u saop{tenju Zavo­da. U ni{kom Klini~kom cen­tru je pre­ma prethod­nim podaci­ma iz Zavo­da hos­pi­tal­i­zo­vano jo{ pet oso­ba iz okruga. 

Svi ostali oboleli su u ku}noj izo­laciji, kao i ~lanovi nji­hovih porod­i­ca.

Min­u­log viken­da je sman­jen broj pre­gle­da u Kovid ambu­lan­ti. U jun­sko-jul­skom tala­su epi­demi­je od, do sada 163 potvr|enih obolelih, vi{e od dve tre}ine je izle~eno, ka‘e se u saop{tenju.

Od po~etka epi­demi­je u okrugu je virus korona potvr|”en kod 319 osoba. 

Do sada su uzorko­vana 2.923 brisa. 

Iz Zavo­da napom­in­ju da virus jo{ uvek inten­zivno cirkuli{e u pop­u­laciji. Apelu­ju na po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je i odgov­orno pona{anje svih i u zatvorenom i na otvorenom prostoru. 

U Srbi­ji jo{ 379 zara‘enih viru­som korona

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je virus korona potvr|en kod jo{ 379 od 9.817 testi­ranih gra|ana.

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 8 osoba. 

Na bolni~kom le~enju je 4.531 osoba. 

Na res­pi­ra­tori­ma je 156 pacijenata. 

Od po~etka epi­demi­je od posled­i­ca infek­ci­je do sada je pre­minu­la 551 oso­ba. Virus korona je u Srbi­ji do sada potvr|en kod 24.520 gra|ana od 641.091 testi­ra­nog gra|anina.