ZAVRŠAVA SE RANI JAVNI UVID U PLAN GENERALNE REGULACIJE ZAVOJSKOG JEZERA

Danas se zavr{ava Rani javni uvid u Plan gen­er­alne reg­u­lacije Zavo­jskog jez­era. Re~ je o u‘em poja­su za{tite ovog podru~ja.

Plan bi do kra­ja godine tre­ba­lo da bude pre­dat Min­istarstvu gra|evine na saglas­nost. Ovim strate{kim doku­men­tom predvi|en je razvoj u‘eg pojasa oko Zavo­jskog jez­era, odnos­no grad­nje objeka­ta oko samog jez­era i sagle­dava­ju se sve mogu}nosti za dalji razvoj ovog pojasa, ka‘e za TV Pirot Slavi{a Svi­larov, direk­tor JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta.