SEKUNDARNA SEPARACIJA OTPADA NA REGIONALNOJ DEPONIJI PIROT

Za real­izaci­ju pro­jek­ta izrade lin­i­je za sekun­dar­nu sep­a­raci­ju otpa­da Region­alana deponi­ja Pirot je ove godine na konkur­su Min­istarst­va za{tite ‘ivotne sre­dine dobi­la 24 mil­iona dinara. Ovo je dru­ga faza pro­jek­ta. Tre}a }e biti real­i­zo­vana naredne godine.