KONTROLA PRIMENE MERA PREVENCIJE NA TERENU

Nove mere koje je doneo Republi~ki krizni {tab za suzbi­jan­je zarazne bolesti Kovid ‑19 pri­men­ju­ju se ve} dese­tak dana i va‘e za sve gra|ane Srbi­je. Min­u­log viken­da nadle‘ne inspekci­jske slu‘be Gradske uprave kon­trolisale su pri­menu mera u ugos­titeljskim objek­ti­ma, grad­skom i pri­grad­skom saobra}aju i tak­si pre­vozu u Piro­tu.