KONTINUIRANA EDUKACIJA ZAPOSLENIH U JAVNOJ UPRAVI

U okviru ukupnog proce­sa reforme javne uprave, Srbi­ja je poseb­nu paž‘nju posveti­la ula­gan­ju u kon­tinuiranu edukaci­ju zaposlenih u javnoj upravi. Nam­era je da se i u javnoj upravi uvede prak­sa stalnog usavr{šavanja zaposlenih koja pos­to­ji u uspe{šnim kom­pani­ja­ma. Zato je 2018. godine sa radom poč~ela Nacional­na akademi­ja za javnu upravu kao cen­tral­na drž‘avna insti­tu­ci­ja koja se bavi obuka­ma i pro­fe­sion­al­nim razvo­jem zaposlenih u javnoj upravi. Po~četkom 2020. godine otvoren je i savre­meni Tren­ing cen­tar površ{ine oko 3500 metara kvadrat­nih sa 14 uč~ionica u koji­ma se istovre­meno mož‘e orga­ni­zo­vati obu­ka za oko 400 polazni­ka. Osni­van­je i rad Akademi­je je u okviru ukup­ne podrš{ke refor­mi javne uprave u Srbi­ji podr‘žala i Evrop­s­ka uni­ja.