CANEV NOVI KONZUL BUGARSKE U NIŠU

Dim­i­tar Canev je novi gen­er­al­ni konzul Repub­like Bugarske u Konzu­latu u Ni{u.

Nje­mu je egzek­vatu­ru, odnos­no odobren­je srp­skih vlasti, na cer­e­moni­ji u Min­istarstvu spoljnih poslo­va Srbi­je uru~Iila pomo}nica min­is­tra za konzu­lar­na pitan­ja Vera Vuki~evic. Sve~anosti je pris­ustvo­vao i ambasador Bugarske u Srbi­ji Rad­ko Vlajkov. 

Ovom pri­likom se raz­go­var­alo o bilat­er­al­nim odnosi­ma dve dr‘ave i aktivnos­ti­ma Gen­er­alnog konzu­la­ta Bugarske u Ni{u.

Canev je rekao da mu je ~ast da pono­vo radi u Srbi­ji. Naveo je da }e glavni cilj nje­gov­ih aktivnost biti izgrad­n­ja mosto­va izmed­ju dve zeml­je. Pomo}nica min­is­tra poz­drav­i­la je odluku bugarske Vlade da na ovu pozi­ci­ju imenu­je iskusnog diplo­matu. Ambasador Vla­jkov istakao je poz­i­tivnu energi­ju i ‘elju s koji­ma Canev po~inje rad na novoj pozi­ci­ji, navo­di se u saopšten­ju Ambasade Repub­like Bugarske u Srbiji.

*foto Ambasa­da Repub­like Bugarske u Srbiji