AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

Crveni krst Pirot i Zavod za trans­fuz­i­ju krvi iz Ni{a orga­ni­zo­vali su danas jo{ jed­nu akci­ju dobro­voljnog davan­ja krvi. Akci­ja je orga­ni­zo­vana u pros­tori­ja­ma pirot­skog Crvenog krs­ta u Jevre­jskoj uli­ci.