ZZJZ: NA LEČENJU U KC NIŠ 5 OSOBA

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ Pirot, ~eka­ju se rezul­tati testiranja 

za 31 uzo­rak. Na le~enju u KC Ni{ je 5 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga kod kojih je potvr|en virus korona. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{šte bol­nice Pirot je 8 obolelih pod sum­n­jom na kovid infek­ci­ju. Svi ostali oboleli su u ku}noj izo­laciji, kao i ~lanovi nji­hovih porod­i­ca. U okrugu je od po~etka epi­demi­je virus korona lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en kod 319 oso­ba. Od posled­i­ca virusa do sada su pre­minule 22 osobe iz okru­ga. Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nepovoljna,ali sabil­na i pod kon­trolom. U dane viken­da sman­jen je broj pre­gle­da u Covid ambulanti,kao i broj pre­gle­da i pri­je­ma u Op{toj bol­ni­ci Pirot.

U Srbi­ji jo{ 411 oso­ba zara‘eno viru­som korona

U posled­n­ja 24 sata od testi­ranih 9.560 oso­ba u Srbi­ji ‚kod 411 gra|ana potvr|eno je pris­ust­vo virusa Covid 19. Od po~etka epi­demi­je u na{oj zemlji reg­istrovana je 22.141 oso­ba pozo­tiv­na na virus korona. Testi­ra­no je ukup­no 631.274. Na res­pi­ra­toru je u ovom trenutku 171 paci­jent. U posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je 9 oso­ba. Uku­pan broj pre­minulih je 543. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 4.571 paci­jent.