ZAVRŠEN PROJEKAT „ZAJEDNO DO CILJA”

Udru‘enje ‘ena „Lav” okruglim stolom kom su pris­ustvo­vali pred­stavni­ci dr‘avnih i lokalnih insti­tu­ci­ja zavr{io je real­izaci­ju pro­jek­ta „Zajed­no do cil­ja”. Cilj ovog pro­jek­ta bio je pronala‘enje re{enja za pobolj{anje polo‘aja soci­jal­no ugro‘enih lica.