ZA REKONSTRUKCIJU I ODRŽAVANJE VERSKIH OBJEKATA GRAD IZDVOJIO OKO 8 MILIONA DINARA

Po~etak rado­va na rekon­struk­ci­ji Paro­hi­jskog doma u dvori{tu crkve Ro‘destva Hris­tovog u Pazaru plani­rani su za po~etak avgus­ta. Za rekon­struk­ci­ju i odr‘avanje ver­skih objeka­ta grad je ove godine izd­vo­jio oko 8 mil­iona dinara.