NASTAVNOM CENTRU NA STAROJ PLANINI

Pokret ”Odbran­i­mo reke Stare pla­nine„ posle trogodi{nje borbe pro­tiv izgrad­nje mini­hidroelek­trana na Staroj plani­ni, usme­rio je svo­ju energi­ju na real­izaci­ju jedne nove ide­je- formi­ran­ja Nas­tavno ‑nau~nog cen­tra na Staroj planini.