MONOGRAFIJA PIROTSKE GIMNAZIJE — LIČNA KARTA ŠKOLE

Rad Gim­naz­i­je u Piro­tu od osni­van­ja 1879. godine do 2019. godine pred­stavl­jen je u mono­grafi­ji koja je objavl­je­na pre neko­liko dana. Iz {kole isti~u da je ovo pub­likaci­ja zna~ajna za sve biv{e, sada{nje i budu}e u~enike, kolek­tiv, istra‘iva~e, ali i ceo grad.