REMONT MAŠINA U “TIGRU” A.D. ZA VREME KOLEKTIVNOG GODIŠNJEG ODMORA

Remont ma{ina u „Tigru„ A.D. bi}e ura|en za vreme kolek­tivnog godi{njeg odmo­ra. O planovi­ma i novim proizvodi­ma iz fab­rike Obu}e, za na{u tele­viz­iju gov­ori direk­tor „Tigra„ A.D. Vladimir Ili}.