POSLA NEMA, ZADRUGARA IMA

Pan­demi­ja virusa korona u prvim mesec­i­ma je prakti~no zaus­tavi­la rad Omladinske zadruge Pirot. Ove godine nema bro­jnih poslo­va koje su obavl­jali zadru­gari.