PIROTU SREDSTVA IZ ZELENOG FONDA ZA IZRADU LINIJE ZA SEPARACIJU OTPADA

Min­istarst­vo za{tite ‘ivotne sre­dine objav­i­lo je kona~nu lis­tu pro­jeka­ta za sufi­nan­sir­an­je iz sred­sta­va Zelenog fon­da. Za real­izaci­ju pro­jek­ta izrade lin­i­je za sep­a­raci­ju otpa­da Pirot }e dobiti 24 mil­iona dinara. Od 7 odobrenih pro­jeka­ta, pirot­s­ki je prvi na rang listi. Pro­jek­ti su podr‘ani na osnovu Javnog konkur­sa za sufi­nan­sir­an­je real­izaci­je pro­jeka­ta izgrad­nje sis­tema upravl­jan­ja otpadom u 2020. godi­ni. Osim Piro­ta, sred­st­va su dobili i Po‘arevac, Nova Varo{, Som­bor, Ra{ka, Srem­s­ka Mitro­vi­ca i Vran­je. Za pro­jek­te pet grado­va i dve op{tine odobreno je ukup­no 99,6 mil­iona dinara iz Zelenog fon­da.