OD 59 TESTIRANIH UZORAKA 14 POZITIVNO NA VIRUS KORONA

Pre­ma najnovi­jim podaci­ma ZZJZ Pirot, danas su stigli rezul­tati testi­ran­ja 59 uzo­ra­ka sa podru~ja Okru­ga od kojih je 14 poz­i­tivno na virus COVID 19. ^eka­ju se rezul­tati za jo{ 18 uzo­ra­ka. Broj poz­i­tivnih u Piro­tu i Beloj Palan­ci se pove}ao u odno­su na posled­nji izve{taj dok je situaci­ja povodolj­na u Babu{nici i Dim­itro­v­gradu. Od po~etka epi­demi­je u okrugu je korona virus lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en kod 309 oso­ba: 212 u Piro­tu, 63 u Beloj Palan­ci, 31 u Babu{nici i 3 u Dim­itro­v­gradu. Sa podru~ja Pirot­skog okru­ga ‚od po~etka pan­demi­je do 24.jula, od kovid infek­ci­je ili sa kovidom umr­le su 22 osobe. Vi{e od dve tre}ine zara‘enih je ve} izle~eno. Sva lica potvr|ena na korona virus u zav­is­nos­ti od klini~ke slike su u ku}noj izo­laciji ili na bolni~kom le~enju. U KC Ni{ je hos­pi­tal­i­zo­vano 5 paci­je­na­ta iz okru­ga. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot hos­pi­tal­i­zo­van je sedam paci­jen­ta sa sum­n­jom na kovid infek­ci­ju. Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nepo­volj­na. Stru~njaci Zavo­da apelu­ju na po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je od strane svakog pojed­in­ca. Poru~uju da je potreb­no da se pona{amo kao da je svako oko nas poten­ci­jal­no zara‘en. Od po~etka epi­demi­je u okrugu je uzorko­vano 2.867 bri­se­va.

U Srbi­ji jo{ 409 oso­ba zara‘eno viru­som korona

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je virus korona potvr|en kod jo{ 409 oso­ba od 10.634 testi­rane. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 10 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 4.575 gra|ana. Na res­pi­ra­tori­ma je 167 paci­je­na­ta. Od po~etka epi­demi­je u Srbi­ji je od posled­i­ca virusa pre­minu­lo 518 oso­ba. Virus je do sada potvr|en kod 22.852 osobe od testi­ranih 601.984.