JAVNI RADOVI U MZ NOVI ZAVOJ

Jedan od pro­gra­ma Lokalnog akcionog plana za zapo{ljavanje Piro­ta je pro­gram javnih rado­va. Za ovaj pro­gram iz bud‘eta je ove godine izd­vo­jeno oko 6 mil­iona dinara. Javni radovi real­izu­ju se i u Mes­noj zajed­ni­ci Novi Zavoj.