VUČIĆ NAJAVIO NOVE MERE ZA SUZBIJANJE EKONOMSKE KRIZE

Vla­da Repub­like Srbi­je pripremi­la je novi paket mera za suzbi­jan­je ekonomske krize iza­z­vane pan­demi­jom Kovid19 virusa. To je sino} najavio predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~i}. [ta o novim mera­ma ka‘u pirot­s­ki pre­duzetni­ci?