U OKRUGU TRENUTNO 70 AKTIVNIH SLUČAJEVA VIRUSA KORONA

U okrugu je trenut­no 70 aktivnih slu~ajeva virusa korona. 

^eka­ju se rezul­tati za 77 uzo­ra­ka, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

U KC Ni{ je hos­pi­tal­i­zo­vano 6 paci­je­na­ta iz okruga. 

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot hos­pi­tal­i­zo­vana su tri paci­jen­ta sa sum­n­jom na kovid infekciju. 

Od ponedelj­ka se svakog dana u Kovid ambu­lan­ti obavi izme|u 90 i 100 pre­gle­da ( kon­trol­nih i zbog sum­n­je na infek­ci­ju ). Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nepovoljna. 

U posled­njih mesec dana u orkugu je virus potvr|en kod 139 oso­ba iz 121 porodice, a vi{e od polovine se oporavilo. 

Od po~etka epi­demi­je u Pirot­skom okrugu virus je do sada potvr|en kod 295 oso­ba: 206 u Piro­tu, 31 u Babu{nici, 55 u Beloj Palan­ci i 3 u Dimitrovgradu. 

Broj lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih slu~ajeva virusa je samo vrh ledenog bre­ga, ka‘u iz Zavoda. 

Epidemiolo{kim ispi­ti­van­jem se, navode, otkri­va­ju porodi~ne epi­demi­je, ali i mno­go vi{e obolelih u odno­su na broj testi­ranih i onih kod kojih je potvr|en virus. 

Svako ko kod sebe primeti simp­tome akutne res­pi­ra­torne infek­ci­je tre­ba da se izolu­je od ~lano­va porodice i ostal­ih, ka‘u iz Zavoda.

Apelu­ju na po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je od strane svakog pojedinca. 

Poru~uju da je potreb­no da se pona{amo kao da je svako oko nas poten­ci­jal­no zara‘en.

Od po~etka epi­demi­je u okrugu je uzorko­vano 2.845 bri­se­va, a testi­ra­no je 2.768.

U Srbi­ji jo{ 412 oso­ba zara‘eno viru­som korona 

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je virus korona potvr|en kod jo{ 412 od 11.079 testi­ranih osoba. 

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 9 osoba. 

Hos­pi­tal­i­zo­vano je 4.649 gra|ana.

Na res­pi­ra­tori­ma je 185 pacijenata. 

Od po~etka epi­demi­je u Srbi­ji je od posled­i­ca virusa pre­minu­lo 508 osoba. 

Virus je do sada potvr|en kod 22.443 osobe od testi­ranih 591.350.