PU ČIKA JOVA ZMAJ IZDALA MONOGRAFIJU POVODOM 100 GODINA RADA

Pre dva dana iza{la je iz {tampe mono­grafi­ja PU ”^ika Jova Zmaj” pod nazivom ”100 god­i­na u vrti}u ras­tu veli­ki lju­di”. Mono­grafi­ja je ura|ena povodom 100 god­i­na pos­to­jan­ja ove ustanove u Piro­tu.