OBUKA PRIPADNIKA 63. PADOBRANSKE BRIGADE NA ZAVOJSKOM JEZERU

Pri­pad­ni­ci 63. pado­branske brigade Vojske Srbi­je deo obuke u let­njim uslovi­ma izveli su na Zavo­jskom jezeru. Obu­ci je pris­ustvo­vao i min­istar odbrane Alek­san­dar Vulin.