MALI PORAST NEZAPOSLENOSTI U PRVOJ POLOVINI GODINE

Nacional­na slu‘ba za zapo{ljavanje, fil­i­jala u Piro­tu, radi­la je tokom vanrednog stan­ja uglavnom elek­tron­s­ki. Rad sa stranka­ma je nas­tavl­jen uz po{tovanje svih mera za{tite pro­tiv {iren­ja virusa korona.