KOŠARKAŠKA LIGA SRBIJE STARTUJE 26. SEPTEMBRA

Prven­st­vo Ko{šarkaš{ke lige Srbi­je, u kojoj }e se prvi put u svo­joj istori­ji takmi~iti i Ko{arka{ki klub Pirot, ćtre­ba­lo bi da po~ne 26. septembra. 

Naknad­no }e biti odre|en ras­pored utak­mi­ca. Posled­nje kolo plani­ra­no je za 10. april 2021. godine. 

O kalen­daru takmi~enja za nared­nu sezonu pred­stavni­ci klubo­va dogov­o­rili su se na Skup{tini lige, navo­di se u saop{tenju. Doda­je se da }e se prati­ti epidemiolo{ka situaci­ja i da }e se utak­mice igrati u skladu sa aktuel­nim odluka­ma i mera­ma.