ZZJZ: VIRUS AKTIVNO CIRKULIŠE U POPULACIJI

Iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot saop{tavaju da je od 10. juna do 22. jula virus korona je u Pirot­skom okrugu lab­o­ra­tori­js­ki potvr”|en kod 139 oso­ba iz 121 porod­ice.

Vi{e od polovine njih se opo­rav­i­lo, a trenut­no je 70 aktivnih slu~ajeva. Od po~etka epi­demi­je virus je u okrugu potvr|en kod 295 osoba. 

U ovom trenutku ~etiri lica sa podru~ja Okru­ga su hos­pi­tal­i­zo­vana u KC Ni{. 

Tokom dana{njeg dana jo{ dve osobe su preba~ene u ni{ki Klini~ki cen­tar. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot hos­pi­tal­i­zo­vano je sedam oso­ba od kojih su dve sa sum­n­jom na kovid infekciju.

Epidemiolo{kim ispi­ti­van­jem otkri­va­ju se porodi~ne epidemije,kao i daleko ve}i broj obolelih u odno­su na broj testi­ranih i potvr|enih.

Od po~etka epi­demi­je u Pirot­skom okrugu ukup­no je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno 295 oso­ba poz­i­tivnih na korona virus: 206 u Piro­tu, 31 u Babu{nici, 55 u Beloj Palan­ci i 3 u Dimitrovgradu.