RAZVOJNI PROJEKTI UG„ JA VOLIM TOPLI DO„

Iz pokre­ta za odbranu reka Stare pla­nine nasta­lo je Udru‘enje gra|ana „Ja volim Topli Do„. Nji­hov osnovni cilj je da svo­ju poz­i­tivnu energi­ju usmere ka real­izaci­ji pro­jeka­ta koji tre­ba da dopri­ne­su razvo­ju sela Topli Do. Prva akci­ja koju su real­i­zo­vali je obno­va crkve Svete Tro­jice u tom selu.