OCENJIVANJEM I VREDNOVANJEM RADA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KA KVALITETNIJEM RADU JAVNE UPRAVE

Usva­jan­jem niza zakona i izme­na­ma postoje}ih, otvoren je put da, pop­ut prakse u pri­vat­nom sek­toru, i dr‘avni slu‘benici mogu da napre­du­ju u kar­i­jeri po osnovu ocen­ji­van­ja i vred­no­van­ja nji­hovog rada. Taj korak tre­ba­lo bi da motivi{e zapos­lene kako bi se pobolj{ao kvalitet rada javne uprave — po meri gra|ana i privrede. Uvo|enje kom­pe­ten­ci­ja, kar­i­jerni razvoj i novi obli­ci stru~nog usavr{avanja zaposlenih — deo su reforme javne uprave u Srbiji.