IN MEMORIAM

Posle du‘e i te{ke bolesti, ju~e je u Ni{u pre­minu­la Sne‘žana Seka Spasi}ć, izvo|đa~č tradi­cionalne muzike. Ro|đena je 1969. godine u

Piro­tu, od 1989. godine ‘živela je u Ni{šu.

Posle desetogodi{šnjeg iskust­va čkao ~lana i soliste Akadem­skog hora Uni­verzite­ta u Niš{u, samostal­no zapo~činje istra‘živanje i pevan­je tradi­cional­nih pesama sa balka­n­skih pros­to­ra. Pored intereso­van­ja za duhovnu i sve­tovnu muziku, nas­tu­pala je i sa d‘žez i pop sas­tavi­ma. U toku vi{šegodi{šnjeg istra‘živanja i pevan­ja do{šla je do svog autenti~čnog muzi~čkog izraza koji se raz­liku­je od tradi­cionalnog shvatan­ja nar­o­dne muzike. 

Sa Akadem­skim horom Uni­verzite­ta u Niš{u imala je zapaž‘ene nas­tupe u zemlji i inos­transtvu. Radi­la je sa Alek­san­drom San­jom Ili}ćem i “Balka­nikom”, etno grupom “Haz­ari”, Mer­i­mom Njagomir i drugi­ma. Kao vokalni solista u~čestvovala je i u izra­di diska sa muzikom iz fil­ma „“Zona Zam­firo­va„”. Sni­ma za nacional­ni radio i TV pro­gram od 1997. godine i imala je oko dvade­set tra­jnih zapisa. 

Posled­njih god­i­na, bila je peva~ u Kul­turnom klubu NAISSA, a bav­i­la se i pedago{kim radom. Vodi­la je radion­ice pevan­ja u piro­tu u okviru Pirot­skog kul­turnog leta. 

Zaposlen­i­ma u Tele­viz­iji Pirot osta}e u se}anju po fil­mu „Bela vila„ koji je radi­la sa Dragi­com Pavlov Krsti} i Milo­jem Ne{i}em.