ZAMENA VODOVODNE MREŽE U KRUPCU I IZGRADNJA KANALIZACIJE U IZVORU

Pre neko­liko dana po~eli su radovi na zameni vodovodne mre‘e u Uli­ci Sve­tozara Mileti}a u du‘ini od 130 metara. Slede}a uli­ca u gradu koja }e se radi­ti je Uli­ca Milo­vana Gli{i}a. Radi se i u seli­ma.