ŠUMSKO GAZDINSTVO: PRAĆENJE BESPRAVNE SEČE ŠUMA, PORIBLJAVANJE STAROPLANINSKIH REKA

[umsko gazdin­st­vo Pirot, tokom cele godine prati se~u {uma. Red­vone su i aktivnos­ti sad­nje novog drve}a i pori­bl­ja­vanja reka.