IMUNIZACIJA DECE U VREME PANDEMIJE

U Pred{kolskom dis­panzeru od po~etka pan­demi­je real­izu­ju se sve aktivnos­ti. Uz po{tovanje svih mera, a u skladu sa pre­poruka­ma Min­istarst­va zdravl­ja i Insti­tu­ta za javno zdravl­je Srbi­je, odvi­ja se imu­nizaci­ja u skladu sa kalendarom.