U TOKU SANACIJA REGIONALNIH PUTNIH PRAVACA NA TERITORIJI PIROTA

U toku je sanaci­ja region­al­nih put­nih prava­ca na ter­i­tori­ji Piro­ta. Ure|enje ovih saobra}ajnica zna~ajno je i za razvoj tur­iz­ma, ka‘e zamenik gradona~elnika Piro­ta Vido­jko Pana­jo­tovi}.