TOKOM VIKENDA JOŠ KOD 17 OSOBA U OKRUGU POTVRĐEN VIRUS KORONA

Virus korona potvr|”en je kod jo{ 4 osobe iz Bele Palanke, saop{teno je ju~e iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot na osnovu pristiglih rezul­ta­ta za 13 uzo­ra­ka. U sub­o­tu je saop{teno da je virus potvr|en kod jo{ 13 oso­ba u Pirot­skom okrugu: 10 iz Piro­ta i 3 iz Bele Palanke, a na osnovu pristiglih rezul­ta­ta za 60 uzo­ra­ka. Kako se navo­di u dana{njem izve{taju ~eka­ju se rezul­tati testi­ran­ja 49 uzo­ra­ka. ^etiri obolele osobe iz okru­ga su hos­pi­tal­i­zo­vane u KC Ni{. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot hospi­tal­i­zo­vane su obolele osobe sa sum­n­jom na virus korona. Svi ostali kod kojih je potvr”|en virus i ~lanovi nji­hovih porod­i­ca su u ku}noj izo­laciji. U Kovid ambu­lan­ti u sub­o­tu je obavl­jeno 40 pre­gle­da, od kojih je 80 % sa sum­n­jom na kovid infek­ci­ju. Danas do 13 sati obavl­jeno je 45 pre­gle­da. Re~ je o kon­trol­nim pre­gled­i­ma i sum­n­ja­ma na korona virus. Epidemiolo{kim ispi­ti­van­jem otkri­va­ju se porodi~ne epi­demi­je, kao i daleko ve}i broj obolelih u odno­su na broj testi­ranih i potvr|enih. Od 10. juna do 20.jula virus korona je u okrugu lab­o­ra­tori­js­ki potvr”|en kod 129 oso­ba iz 111 porod­i­ca. Vi{e od polovine njih se opo­rav­i­lo, a trenut­no je 60 aktivnih slu~ajeva, ka‘e se u saop{tenju. Od po~etka epi­demi­je u Pirot­skom okrugu je virus potvr”|en kod 285 osobe: 202 u Piro­tu, 30 u Babu{nici, 50 u Beloj Palan­ci i 3 u Dim­itro­v­gradu.Epidemiolo{ka situaci­ja je i dal­je nepo­volj­na. Stru~njaci apelu­ju na po{tovanje svih mera prevencije.

Jo{ 359 osoba u Srbi­ji zara‘eno viru­som korona

U posled­n­ja 24 sata od testi­ranih 8.349 gra|ana, poz­i­tivnih na korona virus je 359,poslednji su podaci saop{teni na kon­fer­en­ci­ji Republi~kog kriznog {taba za suzbi­jan­je zarazne bolesti COVID 19. Hos­pi­tal­i­zo­vana su 4.762 paci­jen­ta. U posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je 10 oso­ba. Uku­pan broj pre­minulih od po~etka pan­demi­je u Srbi­ji je 482. Na res­pi­ra­toru je 190 paci­je­na­ta. Od po~etka epi­demi­je u Srbi­ji je korona virus reg­istrovan kod 21.253 osobe.