”NOVE AKVIZICIJE” NOVO IZDANJE PIROTSKE GALERIJE

U umetni~koj zbir­ci Galer­i­je „^edomir Krsti}„ je vi{e od 300 dela. Objavl­jen je dru­gi deo pub­likaci­je o fon­du ove ustanove kul­ture. Autor je Rad­mi­la Vlatkovi}.