JAVNI UVID U PROSTORNI PLAN GRADA DO 28. JULA

Javni uvid u Pros­torni plan Piro­ta je do 28. jula u pros­tori­ja­ma JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta, u Odel­jen­ju za urban­izam i na saj­tu Gra­da Piro­ta. JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta i do sada je raz­ma­tralo sug­esti­je i primedbe, koje se odnose na pro{irenje ili sman­jen­je gra|evinskog podru~ja seoskih nasel­ja. U odno­su na prethod­ni, najve}a izme­na u novom Pros­tornom planu gra­da ti~e se brisan­ja svih lokaci­ja za izgrad­nju mini­hidroelek­trana u parku prirode Stara plan­i­na. Komisi­ja za planove zaseda}e 10. avgus­ta gde }e biti raz­ma­trane sug­esti­je i primedbe. Plan }e potom biti pre­dat stru~noj komisi­ji Min­istarst­va za gra|evinu, a u posled­njoj fazi novi Pros­torni plan gra­da Piro­ta tre­ba da usvo­ji Grad­s­ka skup{tina. U petak 17.jula orga­ni­zo­vana je i jav­na prezentaci­ja plana.