U OKRUGU JOŠ 3 OSOBE ZARAŽENE VIRUSOM KORONA

Jo{ tri osobe u Pirot­skom okrugu zara‘ene su viru­som korona: 1 iz Piro­ta i 2 iz Bele Palanke —  to su posled­nje infor­ma­ci­je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot na osnovu rezul­ta­ta za 39 testi­ranih uzoraka.

^eka­ju se rezul­tati za 75 uzoraka. 

U posled­n­ja dva dana je uzorko­vano jo{ 45 bri­se­va u okrugu. 

^etiri obolele osobe iz okru­ga su hos­pi­tal­i­zo­vane u KC Ni{. 

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot je trenut­no {estoro obolelih od kojih su dva paci­jen­ta sa pogor{anjem astme i 4 sa sum­n­jom na kovid infekciju. 

Svi kod kojih je virus potvr|en i ~lanovi nji­hovih porod­i­ca su u ku}noj izo­laciji, ka‘e se u saop{tenju.

Od 112 oso­ba iz 98 porod­i­ca kod kojih je virus potvr|en u posled­njih mesec dana, vi{e od polovine se opo­rav­i­lo, ka‘e se u saop{tenju.

Od po~etka epi­demi­je virus je u okrugu lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en kod 268 oso­ba: 192 u Piro­tu, 30 u Babu{nici, 43 u Beloj Palan­ci i 3 u Dimitrovgradu. 

Do sada je uzorko­vano 2.719 bri­se­va od kojih su tesi­trana 2.644.

Epidemiolo{ka situaci­ja nepo­volj­na, neophod­no stro­go po{tovanje mera prevencije

Iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot navode da je broj onih kod kojih je virus lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en samo vrh ledenog brega. 

U Kovid ambu­lan­ti dnevno se obavi 70 do 80 pre­gle­da, od toga je oko 80 % paci­je­na­ta sa sum­n­jom na virus korona, a 10 % sa sred­nje te{kom klini~kom slikom. 

Epidemiolo{kim ispi­ti­van­jem se, navode, otkri­va­ju porodi~ne epi­demi­je, ali i mno­go ve}i broj obolelih u odno­su na broj testi­ranih i potvr|enih.

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nepo­volj­na, ali pod kon­trolom zdravstvene slu‘be, ka‘e se u saop{tenju Zavoda. 

Navode da je za suzbi­jan­je {iren­ja virusa na lokalnom nivou neophod­no stro­go po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je od strane svakog pojedinca. 

Svako ko primeti simp­tome akutne res­pi­ra­torne infek­ci­je tre­ba da se izolu­je od ~lano­va porodice i ostalih. 

Iz Zavo­da navode da virus inten­zivno cirkuli{e u populaciji. 

Poru~uju da je potreb­no da se svi pona{amo kao da je svako oko nas poten­ci­jal­no zara‘en zbog slu~ajeva bez simp­toma ili sa blagom klini~kom slikom. 

Jo{ 392 osobe u Srbi­ji zara‘ene viru­som korona

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je virus korona potvr|en kod jo{ 392 od 9.910 testi­ranih osoba. 

Pre­minu­lo je 10 oso­ba od posled­i­ca infekcije. 

Na res­pi­ra­tori­ma su 184 pacijenta. 

Trenut­no je u Srbi­ji hos­pi­tal­i­zo­vano 4.716 osoba. 

Virus je od po~etka epi­demi­je u Srbi­ji potvr|en kod 20.109 oso­ba, a od posled­i­ca Kovid19 virusa su u Srbi­ji pre­minule 452 osobe. 

Do sada je tesi­tra­no 534.488 gra|ana.