SPS OBELEŽAVA 30 GODINA POSTOJANJA

Na dana{nji dan pre 30 god­i­na, osno­vana je Socijalisti~ka par­ti­ja Srbije. 

^lanovi­ma i sim­pa­tiz­er­i­ma stranke, predsed­nik Gradske orga­ni­zaci­je SPS‑a u Piro­tu, Vido­jko Pana­jo­tovi}, ~esti­tao je ovaj veli­ki i jedin­stven jubilej. 

”Na{a par­ti­ja je kroz svo­ju istori­ju pro­lazi­la kroz te{ka vre­me­na kroz koja su pro­lazili i zeml­ja i nar­od, ali smo uvek bili, ostali i radili u najbol­jem intere­su Srbi­je i na{ih gra|ana. I u god­i­na­ma i iza­zovi­ma koji su pred nama, u uslovi­ma neokap­i­tal­iz­ma i trke za prof­it­om, SPS }e se ja~e bav­i­ti razvo­jem socijalisti~ke ide­je i real­izaci­jom pro­gra­ma koji se ti~u pra­va rad­ni­ka i siroma{nih. Bori}e se za besplat­no {kol­st­vo i zdravst­vo odnos­no za bolji i kvalitet­ni­ji ‘ivot obi~nog ~ove­ka. Bez Srbi­je nema SPS‑a, ali i bez soci­jal­ista te{ko mo‘e da bude mod­erne i pravedne Srbi­je”, navo­di se u saop{tenju GO SPS‑a u Pirotu.